HUOLTOHISTORIA.FI -PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT  

HUOLTOHISTORIA.FI -PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

 

1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot

 

Näitä yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Palveluyritys Team Point Oy:n (jäljempänä ”Team Point”) asiakkailleen tietoverkon välityksellä niin sanottuna ”Software as a Service” -ohjelmistopalveluna toimittamaan huoltohistoria.fi-palveluun (jäljempänä ”palvelu”).

 

Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa sekä juridista henkilöä että luonnollista henkilöä, joka hankkii palvelun käyttöönsä. Asiakkaan on oltava täysivaltainen ja täysi-ikäinen.

 

Käyttäessään palvelua asiakas sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja.

 

Palvelun sisältö on määritelty palvelukuvauksessa ja palvelun maksullisten ominaisuuksien hinnat on määritelty Team Pointin hinnastossa. Team Point ja asiakas voivat lisäksi niin erikseen sovittaessa tehdä palvelun käytöstä erillisen palvelusopimuksen.

 

Jos palvelu tai ohjelmisto sisältää kolmannen osapuolen valmistamia tai tuottamia ohjelmistoja tai ohjelmistokomponentteja, asiakas sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi kyseisen toimittajan tai valmistajan käyttöoikeus-, lisenssi- ja palveluehtoja. Avoimeen lähdekoodiin (open source) sovelletaan ensisijaisesti kyseisen avoimen lähdekoodin ehtoja, ja valmisohjelmistoihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisen valmisohjelmiston ehtoja, ellei kirjallisesti toisin sovita.

 

2 Palvelu ja palvelun käyttäminen

 

Team Point toimittaa huoltohistoria.fi-palvelun verkon kautta. Ohjelmisto on asennettu Team Pointin, Team Pointin alihankkijan tai kolmannen osapuolen (esim. lisensoija tai asiakas) palvelimelle. Palvelua käytetään internetin kautta tai muulla datayhteydellä.

 

Team Pointilla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä käyttää lisensoijia ja alihankkijoita. Team Pointilla on oikeus muuttaa palvelun tuottamisessa käyttämiänsä työmenetelmiä, laitteita, tietoliikenneyhteyksiä, ohjelmia tai muita palvelun tai palveluun kuuluvien järjestelmien osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

 

Team Point myöntää asiakkaalle palveluun näiden yleisten käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi. Käyttöoikeus ei ole yksinoikeudella eikä se ole siirrettävissä.

 

Asiakkaan on annettava palveluun rekisteröitymisen yhteydessä Team Pointille riittävät ja oikeat tiedot palvelun käyttämiseksi. Asiakas vastaa Team Pointille antamistaan tiedoista, niiden oikeellisuudesta sekä niiden päivittämisestä. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta palvelun käytöstä.

 

Palvelu ei sisällä tietoliikenteen datayhteyksiä, liittymiä tai kapasiteettia, eikä muita laitteita, muita ohjelmistoja tai turva- ja suojausjärjestelmiä (jäljempänä palvelun käyttämisen edellytykset), jotka asiakkaan on hankittava erikseen omalla kustannuksellaan. Asiakas on vastuussa näistä palvelun käyttämisen edellytyksistä, mukaan lukien konfiguraatiot ja asetukset, ja niiden vaikutuksesta palveluun.

 

Palvelun käyttö saattaa edellyttää käyttöliittymän tai ohjelmiston asentamista asiakkaan laitteeseen. Käyttöliittymä tai ohjelmisto mahdollistaa palvelun käyttämisen asiakkaan laitteelta.

 

Asiakkaan on mahdollista käyttää palvelua yksityisessä käytössään omien tai yritystoiminnassaan omien ja/tai asiakkaidensa kaluston tietojen tallentamiseen. Asiakas on aina vastuussa siitä, että hänellä on tarvittavat luvat ja oikeudet tietojen tallentamiseksi palveluun. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelua, käyttää sitä osa-aikaomisteisesti tai palvelukeskuksen perustana.

 

Palvelua käyttäessään asiakkaan on noudatettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä.

 

Asiakas vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kustannuksista.

 

Palvelun käyttö tapahtuu asiakkaan vastuulla. Team Point ei ole vastuussa palvelun kautta saadusta kolmannen osapuolen tuottamasta informaatiosta, materiaalista, tuotteista tai muista palveluista.

 

Asiakas voi siirtää palveluun antamansa tiedot toiselle käyttäjälle palvelussa olevan toiminnallisuuden avulla. Asiakas voi myös palvelussa olevan toiminnallisuuden avulla valtuuttaa korjaamon tai oman henkilökuntansa tekemään huoltoja laitteelleen. Asiakas voi palvelussa seurata huoltotoimenpiteiden statusta ja edistymistä reaaliaikaisesti.

 

Asiakas sitoutuu olemaan siirtämättä mitään liikesalaisuuksia tai arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja palveluun. Team Point ei ole vastuussa, jos asiakas ei noudata tätä velvollisuuttaan.

 

Palvelu, ohjelmistot ja käyttöoikeus ohjelmistoihin toimitetaan ”sellaisinaan” ja ”sellaisina kuin ne ovat saatavilla”. Palvelun käyttö pyritään tarjoamaan jatkuvasti periaatteen 24/7 mukaisesti pois lukien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä taikka palvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden, tietoturvan tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Team Pointilla ei ole korvausvelvollisuutta katkoksista. Team Point ilmoittaa asiakkaalle katkoksista, jos se on kohtuudella mahdollista.

 

Team Point ei takaa, että:

  1. a) palvelu täyttää asiakkaan vaatimukset;
  2. b) palvelu on keskeytyksetön, oikea-aikainen, virheetön tai haittaohjelmista vapaa;
  3. c) palvelu ei loukkaa kenenkään oikeuksia; ja
  4. d) palvelua voidaan käyttää ns. korkean riskin toiminnoissa, joissa on riski kuoleman tapauksesta, henkilövahingosta tai vahingosta omaisuudelle tai ympäristölle, eikä Team Point vastaa palvelun käytöstä ns. korkean riskin toiminnoissa.

 

3 Versiot ja muutokset palveluun

 

Team Pointilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

 

Team Point pyrkii ilmoittamaan, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, palveluun kohdistuvista asiakkaan kannalta oleellisista muutoksista ja katkokista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla soveltuvalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

 

4 Palvelun väärinkäyttäminen

 

Asiakkaan on käytettävä palvelua siten, ettei käytöstä aiheudu häiriötä palvelulle tai muille käyttäjille. Asiakas vastaa palvelun kautta toisille käyttäjille, kolmansille tai Team Pointin tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta sisällöstä ja aineistosta ja palveluun tai palvelun avulla tallennetusta sisällöstä ja aineistosta. Asiakas vastaa myös siitä, että asiakkaan vastuulla olevat laitteet ja asiakkaan toimittama ja asiakkaan palvelun kautta toimitettu sisältö ja aineisto eivät aiheuta häiriötä palvelulle tai palvelun saatavuudelle, viestintäverkolle, loukkaa hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä ja suosituksia sekä kolmansien tekijänoikeuksia.

 

Asiakas ei saa (i) myydä, jälleenmyydä tai vuokrata palvelua, paitsi milloin toisin on nimenomaisesti Team Pointin kanssa sovittu; (ii) käyttää palvelua tallentaakseen tai välittääkseen loukkaavaa tai rikollista sisältöä; (iii) aiheuttaa haittaa palvelulle tai häiritä sitä; (iv) yrittää hankkia luvattoman pääsyn palveluun tai siihen liittyviin järjestelmiin tai verkkoihin; (v) takaisinmallintaa (reverse engineer) palvelua tai sen API:ja; eikä (vi) käyttää palvelua tai käyttää API:ja kilpailevan tuotteen tai palvelun rakentamiseksi, eikä kopioida mitään palvelun ominaisuutta, toiminnallisuutta, grafiikkaa taikka designia kilpailullisiin tarkoituksiin.

 

Jos Team Point, viranomainen tai kolmas osapuoli väittää, että asiakkaan palvelun kautta on toimitettu tällaista sisältöä tai aineistoa toisille käyttäjille tai vastaavasti Team Pointin tai kolmannen osapuolen palvelimille, Team Pointilla on oikeus asiakasta kuulematta poistaa tällainen loukkaava sisältö tai aineisto tai estää palvelun käyttö käytettävissä olevin keinoin. Asiakas vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn sisällön ja aineiston katoamisesta, muuttumisesta tai viivästymisestä sekä sisältöön ja aineistoon liittyvistä vaatimuksista ja riidoista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 

5 Palvelun keskeyttäminen

 

Team Pointilla on oikeus keskeyttää toimitus tai palvelun käyttäminen kokonaan tai osittain seuraavista syistä:

 

– Keskeyttäminen on tarpeen palvelun tai sen osan korjausta, päivittämistä tai ylläpitoa varten taikka palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin. Team Point ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä etukäteen, mikäli se on kohtuudella mahdollista;

– Palvelun käyttötavasta tai asiakkaan vastuulla olevasta palvelun käyttämisen edellytyksestä on aiheutunut tai aiheutuu haittaa tai häiriötä palvelulle tai palvelun muille käyttäjille;

– Sopimukseen perustuvia maksuja on maksukehotuksesta huolimatta maksamatta;

– Team Pointilla on perusteltu syy epäillä, että palvelua on käytetty lainvastaiseen tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan;

– Asiakasta on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai asiakas on muutoin todettu maksukyvyttömäksi; tai

– Asiakas ei noudata näitä yleisiä käyttöehtoja.

 

6 Maksut ja maksuehdot

 

Palvelun käyttö on lähtökohtaisesti maksutonta, mutta asiakas voi hankkia käyttöönsä tiettyjä palvelun maksullisia ominaisuuksia.

 

Maksutapoina toimii pankkimaksut, luottokorttimaksut ja tulostettava lasku.

 

Pankkimaksut

Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet. Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla. Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, me välitämme maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Maksutoimeksiantopalvelua käyttäessäsi sinua sitoo seuraavat ehdot: Maksutoimeksiantopalvelun ehdot.

Luottokorttimaksut

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard – ja American Express -korteilla. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode – ja American Express SafeKey -todentamispalvelut. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

 

Asiakas maksaa Team Pointille palvelun maksullisten ominaisuuksien käytöstä sovitut tai kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut. Hinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV24%). Asiakas on velvollinen maksamaan arvonlisäveron ja muut mahdolliset julkisoikeudelliset maksut.

 

Team Point laskuttaa asiakasta palvelun maksullisista ominaisuuksista sähköisesti lähettämällä tästä ilmoituksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas voi maksaa maksun verkkopankissa.

 

Team Point laskuttaa maksut Team Pointin määrittelemien laskutuskausien mukaisesti. Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Huomautukset laskusta on tehtävä ja riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä. Maksukehotuksesta peritään hinnaston mukainen maksu.

 

Asiakas vastaa maksuista, vaikka palvelua olisi käyttänyt joku muu kuin asiakas itse.

 

7 Tietoturva ja tietosuoja

 

Team Point käsittelee asiakkaiden henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan palveluun sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön, palvelun rekisteriselosteen sekä tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Asiakas vastaa osaltaan täysimääräisesti sen vastuulle tietosuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön nojalla kuuluvien vastuiden ja velvollisuuksien noudattamisesta.

 

Team Point ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista Team Pointin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

 

Team Pointilla on oikeus ryhtyä toimiin tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi, ilman rajoituksia, viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Team Point mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta.

 

Asiakas sitoutuu huolehtimaan ja vastaa riittävästä tietoverkkojensa, laitteiden, ohjelmistojen ja muiden asiakkaan hankittavaksi kuuluvien palvelun käyttämisen edellytysten suojauksesta. Tämä sisältää muun muassa velvollisuuden käyttää ja ylläpitää riittävän tehokkaita viruksen torjuntaohjelmia ja muita suojauskeinoja.

 

8 Immateriaalioikeudet

 

Team Point (tai kolmas osapuoli, jonka kanssa Team Point on tehnyt tarvittavat lisenssi- ja käyttöoikeussopimukset ja muut palvelun tai tuotteen toimittamiseen oikeuttavat sopimukset) omistaa kaikki palveluihin ja niihin liittyviin ohjelmistoihin, aineistoihin sekä palvelun suorittamiseen liittyvään työhön ja sen perusteella syntyneisiin aineistoihin liittyvät immateriaalioikeudet, eikä niitä miltään osin siirretä asiakkaalle.

 

Asiakas saa palveluun sekä siihen liittyviin dokumentteihin ja aineistoihin käyttöoikeudet sopimuksen voimassaoloajaksi siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä palveluiden hyödyntämiseksi sopimuksen mukaisesti asiakkaan sisäisessä käytössä.

 

Asiakas vastaa siitä, että asiakkaan Team Pointin käyttöön palvelun tuottamiseksi luovuttaman ohjelmiston tai muun aineiston käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Asiakkaan on hankittava kaikki tarvittavat oikeudet ja korvattava Team Pointille kaikki immateriaalioikeuksien loukkauksista aiheutuneet vahingot.

 

Asiakas ei saa poistaa, muokata tai peittää palvelussa olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

 

9 Tunnukset

 

Team Point luovuttaa käyttäjätunnukset, salasanat ja mahdolliset muut tekniset osoitteet ja tunnukset asiakkaalle palvelun käyttämiseksi sopimuksen voimassaoloajaksi ja vain sovittua tarkoitusta varten. Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta tunnuksiin ja sopimuksen päätyttyä myös asiakkaan tunnusten käyttöoikeus päättyy, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu.

 

Team Pointilla on oikeus muuttaa palveluihin liittyviä tunnuksia, jos viranomaisten määräykset, palvelulliset tai tekniset syyt sitä edellyttävät. Team Point ilmoittaa muutoksista asiakkaalle kohtuullisessa ajassa ennen muutosta.

 

Team Point toimittaa tunnukset asiakkaalle sähköpostitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaan on ilmoitettava yhteystietojen muuttumisesta Team Pointille viipymättä.

 

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksia, salasanoja ja muita näihin verrattavia palvelun tunnuksia huolellisesti ja siten, että ne eivät joudu ulkopuolisten saataville ja käytettäviksi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Team Pointille tunnusten paljastumisesta tai oletetusta paljastumisesta ulkopuolisille, tai jos palvelua on muutoin käytetty luvattomasti. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksiensa avulla tapahtuneesta käytöstä.

 

10 Ylivoimainen este

 

Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään, ellei toisin tapauskohtaisesti todisteta, esimerkiksi uutta sopijapuolta velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräystä, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli tms. vahinkoa, sähköverkon ylijännitettä, yleisen liikenteen, tietoliikenteen tai sähkönjakelun keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, tulipaloa, ukkosta, myrskyä, maanjäristystä, vesivahinkoa, tulvaa tai muuta niihin verrattavaa luonnonmullistusta, sotaa, kapinaa tai kansallista poikkeustilaa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta niihin verrattavaa työtaistelutoimenpidettä, tai muuta vaikutuksiltaan vastaavaa ja epätavallista sopijapuolesta riippumatonta syytä. Lakko, työsulku, boikotti tai muu niihin verrattava työtaistelutoimenpide katsotaan, jos ei toisin todisteta, ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

 

Team Pointin alihankkijasta, toimittajasta tai lisenssiantajasta johtuva palvelun estyminen tulkitaan olevan Team Pointille aiheutunut ylivoimainen este.

 

Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja esteen lakkaamisesta toiselle sopijapuolelle.

 

11 Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

 

Team Point ei missään tilanteessa vastaa asiakkaalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tai millään tavalla liittyvät palveluun tai sen käyttämiseen.

 

Team Point ei myöskään vastaa asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tietojen tai tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Team Point ei vastaa asiakkaan tietojen tai tiedostojen varmuuskopioinnista.

 

Team Point ei myöskään ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta mm. seuraavista asiakkaan vastuulla olevista tai muutoin Team Pointin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista:

– asiakkaan vastuulle kuuluvista palvelun käytön edellytyksistä, kuten datayhteydet ja -kapasiteetti, laitteet, ohjelmistot tai tietoturvasuojaukset;

– asiakkaan tai kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä tai aineistoista, jotka asiakas on tallentanut palveluun tai palvelua käyttäen;

– palvelun tai ohjelmistojen luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä;

– kolmansien osapuolien valmistamien tai tuottamien palvelujen ja ohjelmistojen käyttöoikeus-, lisenssi- tai palveluehdoissa määritellyistä korvauksista; tai

– julkisen internetverkon tietoturvasta tai muista Team Pointin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tietoliikenneverkon häiriöistä tai keskeytyksistä.

 

Asiakas vastaa palvelun, ohjelmiston tai niiden osien luvattomasta asentamisesta, käyttämisestä, kopioinnista, jäljentämisestä tai jakamisesta ja vastaa tästä Team Pointille mahdollisesti aiheutuvista kuluista, kustannuksista ja vahingoista.

 

Tässä kohdassa 11 mainittuja vastuunrajoituksia ei kuitenkaan sovelleta sopijapuolen tahallisiin tekoihin tai törkeään huolimattomuuteen. Vastuunrajoitukset eivät myöskään koske vahinkoa, jonka asiakas on aiheuttanut palvelun tai toimituksen kohteen lain tai sopimuksen vastaisella luovutuksella, kopioinnilla tai käytöllä.

 

12 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

 

Team Point ja asiakas tekevät palvelusta sopimuksen sähköisesti tai kirjallisesti. Sopimus syntyy, kun asiakas on sähköisesti hyväksynyt näiden yleisten käyttöehtojen noudattamisen ja Team Point on myöntänyt asiakkaalle käyttöoikeuden palveluun, tai kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, tilausvahvistuksella tai kun Team Point on muutoin todistettavasti hyväksynyt asiakkaan tilauksen. Sopimus voi syntyä myös asiakkaan hyväksyessä kokonaisuudessaan Team Pointin voimassa olevan tarjouksen.

 

Ellei toisin kirjallisesti sovita, palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa joko palvelun välityksellä taikka sähköpostitse.

 

Asiakas huolehtii ja vastaa siitä, että asiakas kopioi tai tulostaa järjestelmästä siihen tallentamansa tiedot tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuksen päättymistä. Sopimuksen päätyttyä Team Pointilla on oikeus poistaa järjestelmästä asiakkaan niihin tallentamat tiedot eikä Team Pointilla ole sen jälkeen velvollisuutta palauttaa asiakkaan järjestelmiin tallentamia tietoja.

 

Jos asiakas päättää sopimuksen, etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta. Palvelun käyttöönottoon liittyviä maksuja ei palauteta.

 

Reklamaatioissa ja muissa ongelmatilanteissa ota yhteyttä info@huoltohistoria.fi

 

13 Muut ehdot

 

Muutokset käyttöehtoihin: Team Pointilla on aina oikeus muuttaa näitä yleisiä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan STeam Pointin ilmoittamana ajankohtana.

 

Asiakkaan laskutus- ja yhteystiedot: Team Point lähettää laskut, ilmoitukset ja muut viestit asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen kirjallisesti tai sähköisesti. Asiakkaan on ilmoitettava Team Pointille yhteystietojensa muutoksista viipymättä.

 

Sopimuksen siirtäminen: Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta osaksikaan ilman Team Pointin kirjallista suostumusta. Team Pointilla on oikeus siirtää sopimus samaan kirjanpitolain mukaiseen konserniin kuuluvalle yhtiölle tai liiketoimintasiirron yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle yhtiölle Suomessa. Team Pointilla on tämän lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

 

Riitaisuuksien ratkaiseminen: Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (poissulkien lainvalintaa koskevat säännökset). Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Jos sopijapuolet eivät onnistu sopimaan riitaisuutta neuvottelemalla, riitaisuudet ratkaistaan Team Pointin kotipaikan käräjäoikeudessa. Sopijapuolet voivat myös toissijaisesti kirjallisesti sopia riidan ratkaisemisesta välimiesoikeudessa. Team Pointilla on kuitenkin aina oikeus viedä rahamääräistä saatavaansa koskeva vaatimus vaihtoehtoisesti Team Pointin kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Kuluttaja-asiakkaan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi).

 

Ehtojen voimassaolo: Nämä yleiset käyttöehdot ovat voimassa 28.11.2019 alkaen toistaiseksi.